ஒரு உரிமையாளருக்கு விண்ணப்பிக்கவும்!

ஒரு கோரிக்கைக்கு கோரிக்கை அல்லது ஒரு கிராண்ட் க்கு விண்ணப்பிக்கவும்